February 2018
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
       
1
100th Day of School

TK-K 8:45-2:00
Minimum Day for
Grades 1-2 at 1:45,
Grades 3-5 at 1:55,
Grades 6-8 at 2:00
2
Location: WISH
3
4
5
Location: WISH Middle
Time: 8:30am
6
7
8
TK-K 8:45-2:00
Minimum Day for
Grades 1-2 at 1:45,
Grades 3-5 at 1:55,
Grades 6-8 at 2:00
9
Location: WISH Elementary
Time: 9-10am
10
11
12
Location: WISH Middle
Time: 8:30am
Location: WISH Elementary
Time: 9am
13
Location: WISH Middle
Time: 9:30am
14
15
TK-K 8:45-2:00
Minimum Day for
Grades 1-2 at 1:45,
Grades 3-5 at 1:55,
Grades 6-8 at 2:00
Location: WISH High
Time: 9:30am
Location: WISH Elementary
16
NO SCHOOL
17
18
19
NO SCHOOL
20
21
22
TK-K 8:45-2:00
Minimum Day for
Grades 1-2 at 1:45,
Grades 3-5 at 1:55,
Grades 6-8 at 2:00
Location: WISH Middle
23
Location: WISH Elementary
Location: WISH Elementary Auditorium
Time: 1:15pm
24
25
26
Location: WISH Middle
Time: 8:30am
27
28